Beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen?

In Nederland kan het ontslag van een werknemer op diverse manieren plaatsvinden. Een werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen en u na het verkrijgen van de vergunning ontslaan. Daarnaast kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Het is dan de kantonrechter die op basis van de aangevoerde argumenten beslist of het dienstverband tussen werkgever en werknemer wordt ontbonden. Het gaat in de meeste gevallen echter anders: al dan niet voorafgegaan door een  overleg over de voorwaarden van het ontslag, krijgt een werknemer van zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De voorwaarden van het ontslag zijn dan schriftelijk in de aangeboden beëindigingsovereenkomst opgenomen. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. In de praktijk wordt hiermee echter hetzelfde bedoeld.

In een beëindigingsovereenkomst zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

  • de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • de wijze van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • de verplichtingen van de werknemer tot de datum einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling van werk en de opname van vakantiedagen;
  • de aan de werknemer toekomende ontslagvergoeding;
  • de verplichtingen van de werkgever tot datum einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van (onkosten)vergoedingen en het nakomen van een pensioenregeling;
  • de verplichtingen bij en na het einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de eindafrekening, het relatie- en concurrentiebeding en het getuigschrift;
  • de financiële bijdrage van de werkgever in kosten voor juridische bijstand (advocaatkosten) van de werknemer;
  • slotbepalingen, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, een kwijtingsbepaling en het toepasselijke recht.

Het is zeer belangrijk om een beëindigingsovereenkomst kritisch door een deskundige te laten bekijken. Om na het eindigen van de arbeidsovereenkomst aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet een beëindigingsovereenkomst namelijk aan een aantal criteria voldoen. In de beëindigingsovereenkomst moet in ieder geval worden opgenomen dat het initiatief van het ontslag  van de werkgever afkomstig is en dat er geen dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt. Als een werknemer zelf ontslag neemt of als hij verwijtbaar werkloos is geworden, wordt de uitkering immers door het UWV geweigerd.

Voor een zieke werknemer is het niet altijd mogelijk om een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Het is een probleem als een werknemer nog ziek is gemeld op het moment dat hij uit dienst gaat. Als een werknemer een beëindigingsovereenkomst heeft getekend en vervolgens ziek uit dienst gaat, dan zal het UWV zijn Ziektewetuitkering weigeren. Een werknemer heeft dan namelijk een zogenaamde “benadelingshandeling” gepleegd. Het is onder omstandigheden wel mogelijk om tijdens ziekte een beëindigingsovereenkomst aan te gaan, maar daarbij is deskundig advies van groot belang.

Als u een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen, is het altijd raadzaam om Bus & Van Osch Advocaten naar deze overeenkomst te laten kijken. U krijgt dan van ons niet alleen te horen of u een goede “deal” met uw werkgever sluit, maar ook of de overeenkomst voldoet aan de criteria die het UWV stelt voor het verkrijgen van een uitkering.

Indien blijkt dat uw werkgever u geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de aangeboden beëindigingsovereenkomst, dan is het vaak aantrekkelijk om de onderhandeling met uw werkgever aan te gaan. Meestal is de aangeboden beëindigingsovereenkomst namelijk slechts een “openingsbod” van uw werkgever, dat nog ruimte biedt voor (verdere) onderhandeling. Bus & Van Osch Advocaten kan dit gehele traject van onderhandelen voor u uit handen nemen, tot er een definitieve beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Een onderdeel van de onderhandelingen zal zijn dat uw werkgever uw advocaatkosten geheel of gedeeltelijk zal dienen te vergoeden, zodat uw juridische kosten beperkt blijven.

Neemt u bij vragen over dit onderwerp vrijblijvend contact met ons op of bezoek ons gratis spreekuur.

Bus & Van Osch Advocaten