Beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen?

In Nederland kan het ontslag van een werknemer op diverse manieren plaatsvinden. Een werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen en u na het verkrijgen van de vergunning ontslaan. Daarnaast kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Het is dan de kantonrechter die op basis van de aangevoerde argumenten beslist of het dienstverband tussen werkgever en werknemer wordt ontbonden. Het gaat in de meeste gevallen echter anders: al dan niet voorafgegaan door een  overleg over de voorwaarden van het ontslag, krijgt een werknemer van zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De voorwaarden van het ontslag zijn dan schriftelijk in de aangeboden beëindigingsovereenkomst opgenomen. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. In de praktijk wordt hiermee echter hetzelfde bedoeld.

In een beëindigingsovereenkomst zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

 • de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
 • de verplichtingen van de werknemer tot de datum einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling van werk en de opname van vakantiedagen;
 • de aan de werknemer toekomende ontslagvergoeding;
 • de verplichtingen van de werkgever tot datum einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van (onkosten)vergoedingen en het nakomen van een pensioenregeling;
 • de verplichtingen bij en na het einde dienstverband, zoals bijvoorbeeld de eindafrekening, het relatie- en concurrentiebeding en het getuigschrift;
 • de financiële bijdrage van de werkgever in kosten voor juridische bijstand (advocaatkosten) van de werknemer;
 • slotbepalingen, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, een kwijtingsbepaling en het toepasselijke recht.

Het is zeer belangrijk om een beëindigingsovereenkomst kritisch door een deskundige te laten bekijken. Om na het eindigen van de arbeidsovereenkomst aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet een beëindigingsovereenkomst namelijk aan een aantal criteria voldoen. In de beëindigingsovereenkomst moet in ieder geval worden opgenomen dat het initiatief van het ontslag  van de werkgever afkomstig is en dat er geen dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt. Als een werknemer zelf ontslag neemt of als hij verwijtbaar werkloos is geworden, wordt de uitkering immers door het UWV geweigerd.

Voor een zieke werknemer is het niet altijd mogelijk om een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Het is een probleem als een werknemer nog ziek is gemeld op het moment dat hij uit dienst gaat. Als een werknemer een beëindigingsovereenkomst heeft getekend en vervolgens ziek uit dienst gaat, dan zal het UWV zijn Ziektewetuitkering weigeren. Een werknemer heeft dan namelijk een zogenaamde “benadelingshandeling” gepleegd. Het is onder omstandigheden wel mogelijk om tijdens ziekte een beëindigingsovereenkomst aan te gaan, maar daarbij is deskundig advies van groot belang.

Als u een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen, is het altijd raadzaam om Bus & Van Osch Advocaten naar deze overeenkomst te laten kijken. U krijgt dan van ons niet alleen te horen of u een goede “deal” met uw werkgever sluit, maar ook of de overeenkomst voldoet aan de criteria die het UWV stelt voor het verkrijgen van een uitkering.

Indien blijkt dat uw werkgever u geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de aangeboden beëindigingsovereenkomst, dan is het vaak aantrekkelijk om de onderhandeling met uw werkgever aan te gaan. Meestal is de aangeboden beëindigingsovereenkomst namelijk slechts een “openingsbod” van uw werkgever, dat nog ruimte biedt voor (verdere) onderhandeling. Bus & Van Osch Advocaten kan dit gehele traject van onderhandelen voor u uit handen nemen, tot er een definitieve beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Een onderdeel van de onderhandelingen zal zijn dat uw werkgever uw advocaatkosten geheel of gedeeltelijk zal dienen te vergoeden, zodat uw juridische kosten beperkt blijven.

Neemt u bij vragen over dit onderwerp vrijblijvend contact met ons op of bezoek ons gratis spreekuur.

Bus & Van Osch Advocaten

Klant failliet? Denk aan het recht van reclame!

Faillissementen zijn momenteel bijna dagelijks in het nieuws. V&D, Macintosh, DA, Schoenenreus, de lijst van partijen die failliet gaat blijft groeien.

Een faillissement heeft vaak erg vervelende gevolgen voor een leverancier van wie nog niet alle facturen zijn betaald. Indien een leverancier wordt geconfronteerd met een faillissement dan kan er soms een beroep worden gedaan op een overeengekomen eigendomsvoorbehoud, om zo te trachten geleverde zaken terug te halen en daardoor de schade te beperken. Vaak volgt er dan een discussie met de curator over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarin het eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Indien de curator van mening blijft dat de algemene voorwaarden van de leverancier niet van toepassing zijn dan eindigt deze discussie vaak met het indienen van de vordering van de leverancier bij de curator. In het overgrote merendeel van de faillissementen volgt er daarna geen betaling.

Er is echter nog een optie, die in de praktijk vaak niet wordt gebruikt omdat leveranciers daar niet bekend mee zijn. Deze optie is het inroepen van het recht van reclame, zoals opgenomen in artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat een verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak, die niet een registergoed is, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring kan terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger. Op die manier kan de leverancier dus ook proberen om de niet betaalde zaken terug te krijgen.

Ook de verkoper die een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt kan zich op het recht van reclame beroepen. Het kan daarom zinvol zijn om bij het inroepen van een eigendomsvoorbehoud direct aan te geven dat er een beroep op het recht van reclame wordt gedaan indien het eigendomsvoorbehoud niet zou gelden.

Let wel op dat er voor het inroepen van het recht van reclame een termijn geldt. Artikel 7:44 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bevoegdheid om het recht van reclame uit te oefenen vervalt wanneer zowel 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als 60 dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen.

Het recht van reclame kan dus uitkomst bieden als er geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen of als er daaromtrent discussie bestaat met de curator. Het recht van reclame dient dan wel tijdig te worden ingeroepen.

Indien u vragen hebt over het inroepen van een eigendomsvoorbehoud en / of het recht van reclame dan kunt u direct contact opnemen met Bus & Van Osch Advocaten. Wij bekijken graag wat wij voor u kunnen doen.

Bus & Van Osch Advocaten

Het einde van het alcoholslot

Het alcoholslotprogramma (ASP) was bedoeld voor bestuurders die met te veel drank op hebben gereden. In zo’n geval kon het CBR als bestuursrechtelijke maatregel een alcoholslot op leggen. Nadat het alcoholslot – na betaling van hoge kosten – was ingebouwd, diende de bestuurder voor het starten van zijn auto te blazen. Als daarbij alcohol werd gemeten startte de auto niet.

 

Het alcoholslot is sinds de invoering daarvan in 2011 vaak het onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 3 maart 2015 geoordeeld dat iemand die verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat bij de oplegging van het alcoholslotprogramma een individuele belangenafweging moet plaatsvinden. Bij oplegging van het alcoholslotprogramma door het CBR was daar geen sprake van. Sindsdien werden er al geen nieuwe ASP’s meer opgelegd.

 

De minister van Veiligheid en Justitie Van Der Steur heeft nu in een brief van 18 februari 2016 aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat het alcoholslotprogramma alleen juridisch houdbaar zou kunnen zijn wanneer de strafrechter besluit over de oplegging daarvan. De minister komt vervolgens tot de conclusie dat het onderbrengen van het alcoholslotprogramma in het strafrecht te weinig meerwaarde biedt naast het bestaande instrumentarium om rijden onder invloed aan te pakken en dat het derhalve niet opportuun is om het alcoholslotprogramma in stand te houden. Daarmee is er een einde gekomen aan het alcoholslot.

 

Nu oplegging van het alcoholslotprogramma niet langer mogelijk is zal door het Openbaar Ministerie naast de geldboete vaak een langere ontzegging van de rijbevoegdheid worden gevorderd. Het is ook te verwachten dat rechters nu eerder een ontzegging van de rijbevoegdheid zullen opleggen. Indien u wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol dan kan dat dus nog steeds vergaande gevolgen hebben. In zo’n geval kunt u direct contact opnemen met Bus & Van Osch Advocaten. Als uw rijbewijs dan al is ingevorderd dan kan Bus & Van Osch Advocaten een klaagschrift voor u indienen bij de rechtbank waarin wordt gevraagd om tussentijdse teruggave.

 

Bus & Van Osch Advocaten

Het belang van de ingebrekestelling

Het komt regelmatig voor dat een partij vindt dat zijn contractuele wederpartij een afspraak niet of niet goed is nagekomen en aanspraak maakt op vergoeding van de daardoor ontstane schade of overgaat tot ontbinding van de overeenkomst. Dat kan echter (meestal) niet zomaar. De schuldenaar dient daarvoor in beginsel eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming dient te worden gegeven. Pas als nakoming binnen die termijn uitblijft treedt het verzuim in. Verzuim is vereist om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of over te kunnen gaan tot ontbinding van een overeenkomst.

Uit het voorgaande blijkt dat mondeling in gebreke stellen niet mogelijk is. Het is daarnaast van belang dat de ingebrekestelling juist wordt geformuleerd. Het enkel aangeven dat je in gebreke stelt is niet voldoende. Er dient in de ingebrekestelling duidelijk aangegeven te worden welke afspraak de schuldenaar niet of niet goed is nagekomen. De schuldenaar dient in de ingebrekestelling tevens een redelijke termijn te worden gegeven om deze afspraak alsnog na te komen. De duur van deze redelijke termijn hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo kan de te geven redelijke termijn voor betaling van een geldbedrag in beginsel korter zijn dan bijvoorbeeld de te geven redelijke termijn voor levering van een (opnieuw) te produceren product.

Het is ook van belang dat een ingebrekestelling pas werking heeft als deze de schuldenaar heeft bereikt. Het is voor een schuldenaar in beginsel eenvoudig om te betogen dat hij een via de post verzonden ingebrekestelling niet heeft ontvangen. De bewijslast van het tegendeel rust op de schuldeiser. Stuur een ingebrekestelling daarom altijd zowel per aangetekende post als per e-mail en bewaar de bewijzen van verzending vervolgens goed.

Het tijdig op een juiste en aantoonbare manier overgaan tot ingebrekestelling kan grote problemen voorkomen. Het is immers eeuwig zonde als u er aan het einde van een lange juridische procedure achter moet komen dat de rechter uw vordering afwijst omdat de wederpartij niet in verzuim is gebracht via een ingebrekestelling.

Indien u vragen hebt over het opstellen of beoordelen van een ingebrekestelling dan verneemt Bus & Van Osch Advocaten dat graag. Wij adviseren u ook graag in het geval u een ingebrekestelling hebt ontvangen.

Bus & Van Osch Advocaten.

Tips bij het werken met algemene voorwaarden

In de praktijk bestaat er vaak discussie tussen partijen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een geschil niet wordt opgelost en aan de rechter dient te worden voorgelegd, hetgeen vaak kosten en risico’s met zich mee brengt. Om te trachten dit te voorkomen geven wij onderstaand een aantal tips bij het werken met algemene voorwaarden:

 • Verklaar uw algemene voorwaarden altijd uiterlijk voor of bij het sluiten van een overeenkomst met uw klant van toepassing, dus bijvoorbeeld via een tekstregel op uw klantenformulier, offerte, opdrachtbevestiging en uw briefpapier.
 • Stel uw algemene voorwaarden altijd uiterlijk voor of bij het sluiten van een overeenkomst ter hand aan uw klant, bijvoorbeeld door uw algemene voorwaarden af te drukken op de achterzijde van uw klantenformulier, offerte, opdrachtbevestiging en briefpapier (de “kleine lettertjes” achterop). Let op bij verzending per fax, daarbij wordt de achterzijde niet meegestuurd. Indien u per e-mail contracteert dient u uw algemene voorwaarden als aparte bijlage (bijvoorbeeld genaamd: ‘algemene voorwaarden’) bij uw e-mail aan uw klant te sturen, wederom uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Dit dient op een zodanige wijze te gebeuren dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen en voor uw klant toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
 • Laat uw klant altijd apart tekenen voor akkoord met en ontvangst van uw algemene voorwaarden. Een partij kan dan nog moeilijk stellen dat u hem of haar geen redelijke mogelijkheid hebt geboden om van uw algemene voorwaarden kennis te nemen.
 • Let op indien uw klant verwijst naar zijn eigen algemene (inkoop) voorwaarden. Indien dat voor u niet akkoord is dan dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw klant uitdrukkelijk (en aantoonbaar) van de hand te wijzen. Doet u dat niet, dan bent u mogelijk gebonden aan de algemene voorwaarden van uw klant.
 • Verwijs nooit naar twee sets algemene voorwaarden tegelijk, zonder dat duidelijk is aangegeven welke set in dat geval geldt. Anders kan dat als gevolg hebben dat geen van beide sets deel uit maakt van de overeenkomst.
 • Let op met wat u opneemt in uw algemene voorwaarden. Niet alles is zomaar toegestaan. Een rechter kan vinden dat een bepaling in uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, met alle mogelijke gevolgen van dien. Laat uw algemene voorwaarden daarom eens toetsen door ons.

Indien u vragen hebt of betrokken bent in een geschil over (de toepasselijkheid van) algemene voorwaarden dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Als u nog geen algemene voorwaarden hebt dan kunnen wij die voor u opstellen tegen een vaste prijs. Wij horen graag van u.

Bus & Van Osch Advocaten

Een nieuw advocatenkantoor in de Betuwe

Bus & Van Osch Advocaten is trots om u te mogen berichten dat ons nieuwe advocatenkantoor in Buren is geopend. Wanneer u dit leest kunt u direct bij ons terecht voor betaalbaar juridisch advies op maat. Wij zullen er alles aan doen om u van dienst te zijn en bij te dragen aan uw succes. Laat u ons dus weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij zijn ook altijd bereid om u of uw onderneming te bezoeken. Wij kijken er naar uit om met u samen te werken.