Goederenrecht

U hebt hard gewerkt voor uw eigendommen en u wenst die te behouden. Dan krijgt u ook met het goederenrecht te maken. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tussen mensen en goederen. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.

Het goederenrecht gaat dus niet alleen over stoffelijke objecten, maar ook over niet tastbare vermogensrechten die de zeggenschap bepalen over een goed. Zo geeft het goederenrecht onder andere de regels voor de rechten van eigendom, hypotheek, pand, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid en opstal.

Ook onderwerpen als verjaring, vorderingsrechten, volmacht, bezit en verkrijging en verlies van goederen vallen binnen het goederenrecht.

Verschil met het verbintenissenrecht is dat goederenrechtelijke vermogensrechten absoluut zijn en tegenover iedereen gelden. Binnen het verbintenissenrecht gaat het vaak om afspraken die tussen specifieke partijen zijn gemaakt en die dus niet tegenover iedereen kunnen worden ingeroepen.