Het belang van de ingebrekestelling

Het komt regelmatig voor dat een partij vindt dat zijn contractuele wederpartij een afspraak niet of niet goed is nagekomen en aanspraak maakt op vergoeding van de daardoor ontstane schade of overgaat tot ontbinding van de overeenkomst. Dat kan echter (meestal) niet zomaar. De schuldenaar dient daarvoor in beginsel eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming dient te worden gegeven. Pas als nakoming binnen die termijn uitblijft treedt het verzuim in. Verzuim is vereist om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of over te kunnen gaan tot ontbinding van een overeenkomst.

Uit het voorgaande blijkt dat mondeling in gebreke stellen niet mogelijk is. Het is daarnaast van belang dat de ingebrekestelling juist wordt geformuleerd. Het enkel aangeven dat je in gebreke stelt is niet voldoende. Er dient in de ingebrekestelling duidelijk aangegeven te worden welke afspraak de schuldenaar niet of niet goed is nagekomen. De schuldenaar dient in de ingebrekestelling tevens een redelijke termijn te worden gegeven om deze afspraak alsnog na te komen. De duur van deze redelijke termijn hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo kan de te geven redelijke termijn voor betaling van een geldbedrag in beginsel korter zijn dan bijvoorbeeld de te geven redelijke termijn voor levering van een (opnieuw) te produceren product.

Het is ook van belang dat een ingebrekestelling pas werking heeft als deze de schuldenaar heeft bereikt. Het is voor een schuldenaar in beginsel eenvoudig om te betogen dat hij een via de post verzonden ingebrekestelling niet heeft ontvangen. De bewijslast van het tegendeel rust op de schuldeiser. Stuur een ingebrekestelling daarom altijd zowel per aangetekende post als per e-mail en bewaar de bewijzen van verzending vervolgens goed.

Het tijdig op een juiste en aantoonbare manier overgaan tot ingebrekestelling kan grote problemen voorkomen. Het is immers eeuwig zonde als u er aan het einde van een lange juridische procedure achter moet komen dat de rechter uw vordering afwijst omdat de wederpartij niet in verzuim is gebracht via een ingebrekestelling.

Indien u vragen hebt over het opstellen of beoordelen van een ingebrekestelling dan verneemt Bus & Van Osch Advocaten dat graag. Wij adviseren u ook graag in het geval u een ingebrekestelling hebt ontvangen.

Bus & Van Osch Advocaten.