Privacy statement Bus & Van Osch Advocaten

Algemeen

Bus & Van Osch Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bus & Van Osch Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Bus & Van Osch Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Bus & Van Osch Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Bus & Van Osch Advocaten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Bus & Van Osch Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Het innen van facturen / declaraties.
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Marketing- en communicatieactiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bus & Van Osch Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens, inclusief straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Burgerlijke staat.
 • IP-adres van een websitebezoeker.
 • Bankrekeningnummer.
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • CV / cijferlijst / stagebeoordeling / motivatiebrief (sollicitatie).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bus & Van Osch Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen (waaronder internet) bekend zijn geworden.

Bus & Van Osch Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n).
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bus & Van Osch Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bus & Van Osch Advocaten, zoals een deurwaarder of IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Bus & Van Osch Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Bus & Van Osch Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bus & Van Osch ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, IT-leverancier, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Bus & Van Osch Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bus & Van Osch Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bus & Van Osch Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bus & Van Osch Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring).
 2. Recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke).
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens).
 4. Recht van verzet.
 5. Recht op dataportabiliteit.
 6. Recht op vergetelheid.
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bus & Van Osch Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Bus & Van Osch Advocaten via info@busenvanosch.nl of 0344 84 81 96.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bus & Van Osch Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Bus & Van Osch Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Bus & Van Osch Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door te lezen.

Statistieken en cookies

Bus & Van Osch Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bus & Van Osch Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Bus & Van Osch Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek van de website van Bus & Van Osch Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De websites van Bus & Van Osch Advocaten maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en de algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Bus & Van Osch Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en / of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bus & Van Osch Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren.

Aanpassing privacy statement

Bus & Van Osch Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Bus & Van Osch Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Dit privacy statement is vastgesteld op 24 mei 2018.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Bus & Van Osch Advocaten via info@busenvanosch.nl of 0344 84 81 96.